top of page

Privacybeleid

Een privacybeleid is een verklaring die enkele of alle manieren communiceert waarop een website de gegevens van zijn bezoekers en klanten verzamelt, gebruikt, openbaar maakt en beheert. Het voldoet aan de wettelijke verplichting om de privacy van de bezoeker of klant te beschermen.
 

Elk land heeft zijn eigen wetten, met vereisten die per rechtsgebied verschillen met betrekking tot het gebruik van privacybeleid. Zorg ervoor dat u voldoet aan de relevante wetgeving voor uw activiteiten en locatie.

WIJ, KYPSELI DATA EXPEREIENCE RESPECTEREN UW PRIVACY EN BEDANKEN U VOOR HET VERTROUWEN DAT U IN ONS STEEFT. IN DIT PRIVACYBELEID LEGGEN WE UIT VOOR WELKE DOELEINDEN WE JE GEGEVENS KUNNEN GEBRUIKEN EN HOE WE ZE BEHANDELEN.

Wij zijn een privaatrechtelijk bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens van haar medewerkers, klanten en potentiële klanten die deze website bezoeken en/of de hier gepresenteerde formulieren invullen.

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via de volgende e-mails: contato@kipseli.pt

HOE VERZAMELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in de volgende situaties:

1. Als u uw persoonlijke gegevens invult en formulieren verstuurt op deze website;
2. Als u of uw bedrijf lid wordt van KIPSÉLI DATA EXPERIENCE / H2 GLOBAL CLUSTER en/of een dienst gebruikt;
3. Via indirecte verzameling - uitgevoerd door Google Analytics.

KIPSÉLI DATA EXPERIENCE gebruikt ook cookies op de website om de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren.

Voor uw eigen weten zijn "Cookies" kleine tekstbestanden die via uw browser op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen en alleen generieke informatie met betrekking tot gebruikersvoorkeuren bewaren; toegang tot specifieke delen van de website en snellere en efficiëntere navigatie mogelijk maken, waardoor het niet meer nodig is om herhaaldelijk dezelfde informatie in te voeren.

 

Wanneer gebruikers van de website op de cookiebanner klikken, met de vermelding IK GA AKKOORD, en verder surfen op de website van KIPSÉLI DATA EXPERIENCE, aanvaarden ze, ook voor toekomstige toegang, de plaatsing van cookies onder de hierboven vermelde voorwaarden. De gebruiker kan op elk moment via de browser beslissen om op de hoogte te worden gesteld van de ontvangst van cookies, en om de toegang tot zijn systeem te blokkeren. Het verwijderen of blokkeren van cookies op de website kan de toegang tot bepaalde delen van de website beperken.

 

VOOR WELKE DOELEINDEN EN OP WELKE BASIS UW PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WORDEN GEBRUIKT

Geassocieerd Beheer

De verzamelde gegevens worden automatisch verwerkt en zijn UITSLUITEND bedoeld voor het registreren van de kwaliteit van het lid/abonnee, de daaruit voortvloeiende inning van vergoedingen en toekomstige contacten, namelijk informatie over de activiteiten of diensten van KYPSÉLI DATA EXPERIENCE en haar partners. De respectieve houder is verzekerd, onder EU-verordening 2016/679, het recht op toegang, rectificatie en verwijdering door een bericht te sturen naar het e-mailadres: contato@kipseli.pt


Gebruik van de website

Als bezoeker van de website is het niet nodig om persoonlijke gegevens te verstrekken om de KYPSÉLI DATA EXPERIENCE-website te gebruiken, maar we hebben toegang tot statistische informatie over het gebruik van de website, in geaggregeerde en anonieme vorm via Google Analytics.
De persoonlijke gegevens van gebruikers worden alleen verzameld wanneer ze zich abonneren op een van de beschikbare functies, essentieel voor KYPSÉLI DATA EXPERIENCE om informatie te kunnen verstrekken, of bij het invullen van elk type formulier dat beschikbaar is, zoals: lidmaatschapsvoorstel; deelname aan evenementen; deelname aan opleidingsacties; verzoek om afgifte van bewijsstukken voor de verleende diensten; en deelname aan zakelijke missies.

 

Profilering

KYPSÉLI DATA EXPERIENCE definieert profielen op basis van informatie met betrekking tot interacties met onze organisatie. Deze informatie wordt geanalyseerd om uw voorkeursprofiel te identificeren, waardoor we u gepersonaliseerde informatie kunnen sturen die past bij het gedefinieerde profiel, om ons aanbod te verbeteren en onze communicatie dienovereenkomstig te plannen.

 

Marketing communicatie

Uw gegevens worden verzameld en gebruikt voor marketingdoeleinden (nieuwsbriefcommunicatie, evenementen, diensten en andere informatie die relevant wordt geacht), in de exacte voorwaarden die door u zijn geselecteerd.

OP WELKE BASIS MOGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

Toestemming

Wanneer u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven - schriftelijk, mondeling of via de validatie van een optie - en voorafgaand en als die toestemming vrij, geïnformeerd, specifiek en ondubbelzinnig is.

of

Uitvoering van contract en precontractuele diligences

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het sluiten, uitvoeren en beheren van het contract dat is gesloten of binnenkort zal worden gesloten met KYPSÉLI DATA EXPERIENCE.

of

Voldoen aan wettelijke verplichting

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan KYPSÉLI DATA EXPERIENCE is onderworpen.

of

legitiem belang

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens, beperkt tot de minimale gegevens (beginsel van noodzaak om te weten), overeenkomt met een legitiem belang van KYPSÉLI DATA EXPERIENCE, zoals de verwerking van gegevens die essentieel zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

 

WAT ZIJN DE TERMIJNEN VOOR HET VERWERKEN EN OPSLAAN VAN PERSOONSGEGEVENS?

KYPSÉLI DATA EXPERIENCE verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Er zijn gevallen waarin de wet de verwerking en bewaring van gegevens voor een minimale periode verplicht, namelijk gedurende 10 (tien) jaar de gegevens die nodig zijn voor informatie aan de Belastingdienst voor boekhoudkundige of fiscale doeleinden.

Wanneer er geen specifieke wettelijke verplichting is, zullen de gegevens alleen worden verwerkt voor de periode die nodig is om de doeleinden te bereiken die de verzameling en bewaring motiveerden.


OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend behandeld door KYPSÉLI DATA EXPERIENCE, die voor haar eigen beheer gebruik kan maken van uitbestede platforms, zoals e-mailmarketing- en CRM-platforms. In deze gevallen is KYPSÉLI DATA EXPERIENCE verantwoordelijk voor het nemen van de nodige contractuele maatregelen om ervoor te zorgen dat onderaannemers de persoonsgegevens van de betrokkene respecteren en beschermen, die onder hun bewaring en verantwoordelijkheid vallen.

 

WELKE RECHTEN WORDEN GEGARANDEERD AAN HOUDERS VAN PERSOONSGEGEVENS?

U kunt op elk moment:

  • Toegang vragen tot de informatie die wij bewaren en die u aanbelangt: als houder van persoonsgegevens heeft u het recht om bevestiging te krijgen dat de gegevens die u betreffen al dan niet worden verwerkt en, indien van toepassing, om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens en om toegang krijgen tot de door de wet ter zake verstrekte informatie.

  • Vraag rectificatie van informatie als deze onjuist of onvolledig is: als houder van persoonlijke gegevens hebt u het recht voor KYPSÉLI DATA EXPERIENCE om zonder onnodige vertraging onjuiste of onvolledige gegevens over u te corrigeren.

  • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens: als houder van persoonlijke gegevens hebt u het recht om KYPSÉLI DATA EXPERIENCE te verzoeken uw gegevens te wissen, en KYPSÉLI heeft de verplichting om de persoonlijke gegevens te wissen, zonder onnodige vertraging, indien van toepassing, namelijk één van de volgende redenen:

a) Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt;
b) U heeft uw toestemming voor de verwerking van gegevens ingetrokken (in gevallen waarin de verwerking is gebaseerd op toestemming) en er is geen andere grondslag voor die verwerking;
c) U verzet zich tegen de behandeling en er zijn geen prevalerende gerechtvaardigde belangen die de behandeling rechtvaardigen.

  • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens: als betrokkene heeft u het recht om KYPSÉLI DATA EXPERIENCE te verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken indien een van de volgende situaties van toepassing is, namelijk:

a) de juistheid van de persoonsgegevens betwisten, gedurende een periode die KYPSÉLI DATA EXPERIENCE in staat stelt de juistheid ervan te verifiëren;
b) De verwerking van gegevens is rechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van persoonsgegevens en vraagt in ruil daarvoor de beperking van het gebruik ervan;
c) KYPSÉLI DATA EXPERIENCE heeft geen persoonsgegevens meer nodig voor verwerkingsdoeleinden, maar deze gegevens zijn vereist door de houder voor de aangifte, uitoefening of verdediging van een recht in een gerechtelijke procedure;
d) Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de behandeling, totdat is geverifieerd dat de legitieme redenen van de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling prevaleren boven die van de betrokkene.

  • Zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: in gevallen waarin de gegevensverwerking wordt uitgevoerd voor de legitieme belangen die worden nagestreefd door KYPSÉLI DATA EXPERIENCE; in gevallen waarin gegevensverwerking wordt uitgevoerd met het oog op direct marketing of profilering.

  • Als de behandeling afhankelijk is van uw toestemming, heeft u het recht om deze in te trekken: als toestemming wettelijk noodzakelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens, heeft de betrokkene het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken, hoewel dit recht de rechtmatigheid van de behandeling die is uitgevoerd op basis van de eerder gegeven toestemming, noch de latere verwerking van dezelfde gegevens op basis van een andere rechtsgrond, zoals de uitvoering van het contract of de wettelijke verplichting waaraan KYPSÉLI DATA EXPERIENCE is onderworpen.

  • Klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit – Nationale Commissie voor gegevensbescherming;

  • Wees je bewust van het bestaan van een datalek/beveiligingsincident, zoals hieronder beschreven.

 

Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, moet u schriftelijk contact met ons opnemen via e-mailcontato@kipseli.pt.

 

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

KYPSÉLI DATA EXPERIENCE gebruikt technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze maatregelen zullen worden herzien wanneer er nieuwe wettelijke vereisten zijn en er behoefte is aan technologische ontwikkelingen.

Als er een inbreuk op de beveiliging is die, per ongeluk of onwettig, de vernietiging, het verlies, de wijziging, de openbaarmaking of de ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens veroorzaakt, zal KYPSÉLI DATA EXPERIENCE de bevoegde autoriteit binnen de wettelijke termijn op de hoogte stellen van het voorval, evenals de gegevens houder zelf.

 

KLACHT BIJ DE CONTROLEAUTORITEIT

In het geval dat u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens behandelen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nationale Commissie voor Gegevensbescherming (CNPD); Rua de São Bento, nr. 148 – 3e; 1200- 821 Lissabon; of via e-mail: geral@cnpd.pt


Houd er rekening mee dat CCIP dit privacybeleid af en toe zal bijwerken.
We vragen u om dit document regelmatig te bekijken om up-to-date te blijven.

Laatste update: maart 2018

bottom of page